Main Page Sitemap

Échange de cours particuliers


11.2 Dostupnos ochrany predajcu PayPal Ochrana predajcu PayPal je dostupná pre: príjemcov platieb s útami PayPal zaregistrovanmi v príslunch krajinách, ktorí prijímajú platby cez PayPal od kupujúcich club libertin nantes za nákupy spajúce dané podmienky (na celom svete a vade tam, kde sa dá plati cez PayPal).
Poda zákonov o ochrane údajov sú spolonos PayPal a obchodník bez obmedzenia zodpovední za následovné: sústavne vykonávajú a udržiavajú vetky vhodné bezpenostné opatrenia tkajúce sa spracovania osobnch údajov; evidujú vetky innosti spracovania vykonané v rámci tejto zmluvy a vedome neurobia žiaden krok ani nepovolia vykonanie.
Spolonos PayPal je tiež oprávnená vymáha svoje pohadávky voi vám zákonnmi prostriedkami, a to aj prostredníctvom agentúry na vymáhanie pohadávok.
A4.4 Cezhraniná platba sa uskutoní, ak sú odosielate aj príjemca zaregistrovaní v službe PayPal ako rezidenti v rôznych tátoch.Prijímanie peazí Spolonos PayPal môže povoli komukovek (s útom PayPal alebo bez neho aby inicioval platbu, ktorá povedie k vydaniu alebo prevodu elektronickch peazí na vá úet.Schopnos pristúpi k finannm prostriedkom v úte a vykona platobné transakcie z útu záleží od toho, predmetom akej funkcie sú finanné prostriedky v danom ase.Pojmom riziko nedostatku prostriedkov sa rozumie, že banka môže vráti platbu financovanú bankou z dôvodu nedostatku finannch prostriedkov na bankovom úte na uskutonenie platby.4.9 Zruenie Vopred schválench platieb Vopred schválenú platbu môžete zrui kedykovek najneskôr do 1 pracovného da pred plánovanm dátumom vykonania príslunej platby.Pojmom zostatok sa rozumejú elektronické peniaze, ktoré máte vo svojom úte PayPal.
Ak následkom chyby dostanete vyiu peažnú sumu, než na akú ste boli oprávnení, spolonos PayPal môže túto sumu poskytnutú navye z váho útu odpoíta.Pojmom služby zákazníkom sa rozumie podpora zákazníkov spolonosti PayPal, ku ktorej pristúpite prostredníctvom odkazu Polite nám e-mail na stránke Kontaktujte nás alebo zavolaním na telefónne íslo uvedené na webovej lokalite spolonosti PayPal.Uvádzame niekoko príkladov (neúpln vpoet Dostali ste úplne in tovar.Ak si nie ste istí, optajte sa príjemcu (2.Ak máte zostatok na úte vo viacerch menách, pozrite si aj.4.15.6 rencontre gay st avold Úplná zmluva a práva tretích strán.Alej založením útu vyjadrujete a zaruujete, že nekonáte v mene i v prospech niekoho iného, okrem prípadu ak zakladáte úet pre spolonos, ktorá vás zamestnáva, alebo na jej pokyn.Používatelia v Spojenom kráovstve: 0,50 GBP Používatelia v eskej republike: 200 CZK Používatelia v Maarsku: 1 500 HUF Používatelia zaregistrovaní v eurozóne: 3 EUR.V závislosti od krajiny, kde žijete, a od typu zdroja financovania použitého na danú platbu môžete pred dokonením platby v pokladni odmietnu prevod meny službou PayPal.Alie informácie o poplatkoch za prepoet meny, ktoré vám môžu by zútované pri prevode z hlavnej meny alebo na hlavnú menu váho útu pri vbere peazí zo zostatku, nájdete v asti.1.1 (poda asti.2).

Táto zmluva sa uzatvára len v anglitine.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap